dnes je 27.9.2023

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001
Produkt manažér

On-line kurz Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016 predstavuje on-line vzdelávanie v oblasti medzinárodnej normy, ktorá definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS), čiže systém, ktorého pomocou firmy kontrolujú svoj vplyv na životné prostredie. Norma ISO 14001 bola prijatá Medzinárodným združením pre štandardizáciu v roku 1996 a je výsledkom zoskupením poznatkov množstva výrobných, vládnych a mimovládnych organizácií.

On-line kurz Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016 poskytuje možnosť získať jedinečný certifikát, a tým rozšíriť okruh odborných znalostí v rámci pôsobenia na rôznych pracovných pozíciách v súkromných i verejných organizáciách, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia. Je deklarovaním znalostí v oblasti ISO 14001:2016. 

Výhody, ktoré získate absolvovaním ON-LINE kurzu:

 • V každej lekcii nájdete výklad k ustanoveniam normy ISO 14001:2016
 • K dispozícií sú pri príkladoch aj názorné praktické ukážky
 • Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku ? otázky a príklady na precvičenie témy s kontrolou správnosti
 • Úspešným vyplnením záverečného testu získate certifikát o absolvovaní kurzu od renomovaného lektora 
 • Certifikát je uznávaný, pretože je vydaný lektorom certifikačnej autority - CEMAKS

ON-LINE kurz je určený:

 • Riadiacim pracovníkom, vedúcim vo výrobných spoločnostiach
 • Environmentalistom
 • Technickým riaditeľom
 • Odpadovým hospodárom
 • Pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva
 • Manažérom a riaditeľom výrobných spoločností

ON-LINE kurzom získate:

 • Kvalifikačné osvedčenie a tým sa kvalifikujete k vykonávaniu aktivít súvisiacich so zavedením, udržiavaním a zdokonaľovaním systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2016
 • Predstavu ako sa buduje EMS 14001:2016 v praxi
 • Informácie, prečo je pre Vašu firmu dôležitý certifikát environmentálneho manažérstva

Ako bude ON-LINE kurz prebiehať?

 • Pri každom zverejnení novej lekcie obdržíte aktualizačný email
 • Frekvenciu zasielania si môžete na začiatku zvoliť a to 1,3 až 7 dňový interval zasielania lekcií
 • Lekcia Vám nezaberie viac ako 60 minút
 • Lekcia obsahuje praktické informácie s ukážkami z praxe
 • Ku všetkým absolvovaným lekciám sa môžete vrátiť pomocou svojej osobnej stránky
 • Na záver záver absolvujete test, na základe ktorého získate kvalifikačný certifikát o absolvovaní tohto on-line kurzu
 • Certifikát je akreditovaný, vydávaný STU v Bratislave, Centrom  manažérstva a kvality v stavebníctve - CEMAKS

Prístup do ON-LINE kurzu:

On-line kurz obsahuje 12. Lekcií a Záverečný test. K dispozícii sú lekcie postupne vzhľadom k Vami zvolenej frekvencii zasielania a to v 1, 3 a 7 dňových intervaloch a taktiež ho máte 1 rok od zakúpenia plne prístupný. Upozornenia na jednotlivé lekcie posielame e-mailom.

Autor:

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Pôsobí od roku 1986 ako pedagóg a vedúci na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Je garantom  3 študijných programov  zameraných na technológie a manažérstvo stavieb v odbore Stavebníctvo v bakalárskom, inžinierskom i doktorandskom stupni. Od roku 1993 sa intenzívne zaoberá problematikou manažérstva kvality v stavebných organizáciách.  V roku 1996 založil centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS), ktorého vedúcim je doteraz. CEMAKS bol v roku 1999 ako prvé školiace stredisko na Slovensku certifikované na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizáciou Bureau Veritas Quality International (BVQI) so sídlom v Londýne. CEMAKS je dodnes držiteľom tohto certifikátu.

Do tohto času prof. Jozef Gašparík  pripravil viac ako 200 stavebných organizácií zo Slovenska a Čiech na získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (environment) a STN OHSAS 18001 (bezpečnosť), ročne vyškolí viac ako 100 manažérov kvality. Doteraz vyškolil viac ako 2 000 pracovníkov praxe vo vyššie uvedených manažérskych systémoch a viac ako 1000 interných audítorov pre tieto systémy. Výsledky výskumných prác v oblasti manažérstva kvality prof. Gašparík prezentoval na vedeckých konferenciách a odborných seminároch v Európe (Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Fínsko, Holandsko, Rusko) a na sympóziách v  USA, Kanade, Austrálii a  Južnej Kórei.  Za aktivity v oblasti manažérstva kvality boli prof. Gašparíkovi udelené ocenenia : Národná cena za kvalitu Slovenskej republiky v roku 2008 udelená prezidentom SR a ocenenie profesor roka 2009 udelené rektorom STU.   Počas konania medzinárodného sympózia o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2016 v Auburne (USA) bola Prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD. dňa 20.07.2016 výkonnou radou medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve IAARC udelená medzinárodná cena 2016 Tucker-Hasegawa AWARD za významný prínos pre rozvoj automatizácie a robotizácie v stavebníctve. V súčasnosti je členom výkonnej rady IAARC a vykonáva funkciu generálneho sekretára tejto medzinárodnej organizácie.